Progressiv Jødedom i Norge
Progressive Judaism in Norway
Denne progressive siden er forsvunnet fra nettet.
Det tyder på at foreningen er nedlagt.
Begge initiativtakere som var homofile er forsvunnet,
dvs. jeg får ikke kontakt med noen av dem.
Jeg lurer på om siden var en torn i øyet på ortodoxe jøder.
A progressive side has disappeared from the web.
This indicates that the organization is closed.
Both initiators which were gays have disappeared too,
ie I can not get in touch with any of them.
I wonder if the page was a thorn in the eye of ortodoxe Jews.
Siden jeg har laget layouten i 2008 har jeg rekonstruert
og publisert dette - her - på min egen server.